7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu – *2023

7440 sayılı yapılandırma kanunu, 2023, vergi affı 2023 resmi gazetede yayınlandı.

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Bu kanun ile, Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının P’sinin silinmesi, Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı, Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması, Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması, Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 8 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan indirim yapılması, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından % indirim yapılması, Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi, Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden indirim yapılması, İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan, Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi, Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az ’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği, Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması, gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

7440 sayılı yapılandırma kanunu, 2023, vergi affı 2023 resmi gazetede yayınlandı.

En üstteki ilan

İlanın Altında

SihirliYelpaze