Herkese Nasip Olmayan Salavat

Herkese Nasip Olmayan Salavat Okunuu Arap癟as覺 ve Faziletleri

Herkese Nasip Olmayan Salavat
diye bilinen en tesirli Salavatlar覺 sizler i癟in kaleme ald覺k. 襤te Herkese Nasip Olmayan muhteem Salavatlar

Herkese Nasip Olmayan Salavat 

Allah羹mme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatih覺 lima ulika vel hatimi li ma sebeka ven nas覺r覺l hakk覺 bil hakk覺 vel hadi ila s覺rat覺kel m羹stek覺ymi sallellah羹 aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym*

Herkese Nasip Olmayan Salavat Anlam覺:
Allah覺m! Kapal覺l覺klar覺 a癟an ge癟mie son veren hakka hakikatla destek olan mahlukat覺 senin doru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashab覺na O’nun y羹ce kadr羹 k覺ymetince salat eyle selam eyle ve O’nu m羹barek k覺l.


Herkese Nasip Olmayan Salavat Fazileti ve s覺rlar覺:
1-Bu salavat覺n sahibi olan b羹y羹k kutub Muhammed el-Bekri Hz. demitir ki:”繹mr羹nde bir kere bu salavat覺 okuyan cehenneme girerse Allah’覺n huzurunda beni yakalas覺n.”

Yukar覺daki s繹z羹n sahibi olan zat Abd羹lkadir Geylani Hz. inden sonra “benim bu aya覺m douda ve bat覺da bulunan b羹t羹n velilerin boynu 羹zerindedir.” Diyebilmi ikinci zatt覺r.Bir kere kendisi Resulullah覺n (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :”Allah seni ve z羹rriyyetini m羹barek k覺ls覺n” diye hitab etmitir. a’rani,ihab ve M羹navi gibi bir 癟ok alim bu zat覺 en m羹balaal覺 ifadelerle medh etmilerdir. ( es-Savi, el-Esraru’r-Rabbaniyye,sh.45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdal羹’s Salevat, Salat no- 50, sh-89-96 ) (SALAVAT-I ER襤FE )

2-Y羹zyirmi bin salavat-覺 erife g羹c羹nde olduu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) taraf覺ndan bildirilmitir.
Eski zamanda Kutb羹l Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavat覺n faziletini Hazreti Resul羹llah’a sorar.
Cevaben:
“Bir kimse salavat-覺 fatihi bir defa okursa zaman覺n ba覺ndan salavat getirenin okuduu zamana kadar ins 羹 cinin ve meleklerin getirdii salavata denk sevap kazan覺r.G羹nahlar覺 da ba覺lan覺r.” buyurmulard覺r.

3-m羹r boyu g羹nde bir defa salavat覺 fatihi okuyanlar imanla 繹l羹rler. Dier rivayette de 襤LLA evliya olmad覺k癟a 繹lmezler (Kitab羹rramah sayfa 93 - 176)

4-Y羹zyirmi bin salavat-覺 erife g羹c羹nde olduu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) taraf覺ndan bildirilmitir.

5-Her kim bu salavat覺 Perembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyan覺k halde buluur. Ancak bu d繹rt rek’at namaz覺n ard覺ndan okunmal覺,Bu namaz覺n birinci rekat覺nda 羹癟 kere kadir s羹resi,ikinci rekat覺nda 羹癟 kere zelzele s羹resi,羹癟羹nc羹 rekat覺nda 羹癟 kere Kafirun s羹resi,d繹rd羹nc羹 rekat覺ndada 羹癟er kere mu’avvizeteyn (Felak ve Nas s羹releri) k覺raat edilmelidir.

6-Bu salavata k覺rk g羹n devam edene Allah羹 Teala b羹t羹n g羹nahlardan tevbe nasib eder.

7-Marib sadat覺ndan baz覺s覺n覺n nakline g繹re bu salat Allah羹 Teala taraf覺ndan bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmitir. Bu salavat覺n bir defa okunmas覺 alt覺 kere Kuran’覺 kerimin hatmine denktir.

8-Ge癟mi zamanda zaman覺n Kutbu Muhammed –el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat 繹yle b羹y羹k bir salavatt覺r ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyan覺 ile 繹mr羹nde bir defa dahi bu salavat覺 okuyan kii cehenneme girmez.

9-Bu salavat-覺 erife okuyan覺 cehennem ateinden korur.(Cehenneme girmesi mukadder olana okumak nasip edilmez)

10- 1000 defa "Ya Latif" zikrinin ard覺ndan 100 defa Salavat-覺 Fatih okunduktan sonra edilen t羹m dualar kabul buyurulur.

11-A癟覺lmas覺 gereken, 癟繹z羹lmesi gereken b羹t羹n problemler ve s覺k覺nt覺lar覺 a癟an b羹t羹n kap覺lar覺 a癟an bir Salavatt覺r.

12-Her g羹n 100 defa okumay覺 vird edinenin kalp g繹z羹 a癟覺l覺r.

13-Bu salavat-覺 erife 繹yle bir hazinedir ki, ecir ve m羹kafat覺n覺, esrar覺n覺 yerde ve g繹klerde bulunanlar yazmak isteseler yazamazlard覺.

14-Kiinin maksad覺na ulamas覺 i癟in bir iksirdir.

15-Bu salavat覺 bir defa okuyan覺n c羹mle g羹nahlar覺na kefaret olup u kainat覺n i癟inde yap覺lan her ne kadar b羹y羹k k羹癟羹k 繹癟ekilen tesbihatlar varsa c羹mlesinin (alt覺bin) kat覺na muadil olur. (kitab羹rrahman: s.171).

16-Bu salavat覺 fatihin sevab覺n覺 yazan melekler on adet okunduktan sonra sevab覺n覺 Allah羹 Teala'ya b覺rak覺rlar. Bundan sonras覺 s覺rd覺r. (D羹rret羹l Hadika c.4 s.25)


Allah (C.C) b羹t羹n m羹sl羹manlara Herkese Nasip Olmayan Salavat denen bu salavat覺 bir kerede olsun bu Salavat-覺 okumay覺 nasib eykesim. Ve b羹t羹n m羹min kardelerimizden raz覺 olsun.
Herkese Nasip Olmayan Salavat hakk覺ndaki d羹羹ncelerinizi yorumlar da bizimle paylamay覺 unutmay覺n..

En 羹stteki ilan

襤lan覺n Alt覺nda